Team FAPFAP-Chất lượng là danh dự.
Địa chỉ: 352 Middle Road Singapore 188980.

Nhất kiếm tung hoành thiên hạ - Chung tình duyên hiệp tam sanh.

Team FAPFAP-Chất lượng là danh dự.
Địa chỉ: 352 Middle Road Singapore 188980.

Nhất kiếm tung hoành thiên hạ - Chung tình duyên hiệp tam sanh.